Всички обяви

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво предлага Access MBA в София, 12 Май 2018 г.?  Събитията Access MBA са мястото, където амбициозните професионалисти с интерес към МВА програми и управленска кариера, се срещат лично с предста ...  
още ›
Проверка на здравноосигурителен статус и социално осигуряване В следващите редове публикуваме полезни връзки за проверка на здравноосигурителния статус, както и за справка за социално осигуряване.   Здравн ...  
още ›
Здравноосигурителният статус се формира по нови правила За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се ли ...  
още ›
Бюра по труда София Списък с адреси и телефони на Бюрата по труда - София ...  
още ›


"ИМОБИЛ" ЕООД

http://www.imobil.bg/

»  повече за компанията

»  виж активни обяви
Валидност на обявата от 30.03.2018 до 26.04.2018
Ref.#


Описание и изисквания:

"ИМОБИЛ" ЕООД търси опитен и мотивиран инженер, който да се присъедни към екипа на дружеството, заемайки позицята:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше строително образование;
- Опит като технически ръководител – минимум 3 години;
- Опит в изграждането на жилищни сгради се счита за предимство;
- Опит в ръководенето на строителни бригади и строителна механизация;
- Опит в отчитане на строителните дейности;
- Да познава, ползва и тълкува нормативната уредба и добрите практики на строително инвестиционни процес;
- Компютърна грамотност;
- Да познава методите и технологиите за извършване на СМР съгласно ПИПСМР;
- Висока отговорност и дисциплина относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на обекта;

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

1.Запознаване с проекта / чертежи, ПСД и друга строителна документация/.
2.Оформяне на становище/ въпроси към проектантите и строителната документация / за приемане на проекта на фирмения технически съвет.
3.Проследяване решаването на възникналите въпроси по време на строителния процес и своевременно сигнализиране при поява на празноти и несъответствия..
4. Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ и пряко контролира инструкциите за безопасност и здраве, и ръководи тяхното прилагане; спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
5.Задължително провеждане на ежедневен и ежемесечен инструктаж по БЗУТ, а при необходимост и извънреден, изготвяне на табло с инструкциите за безопасни условия на труд.Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;
6.Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
7.Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
8. Контролира:
а) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори;
б) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването;
в)преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.
г)стриктното спазване на инструкциите за безопасна работа при различните СМР-та.
9. Осигурява:
а) прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;
б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;
в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;
10. Определя:
а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;
б) местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;
в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);
г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;
11. Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
12.Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки. 13.Своевременно водене на строителната документация /Актове по време на строителството – съгласно ЗУТ, Заповедна книга, Бетонов дневник, / и поддържа връзка с координаторът в офиса, Строителният надзор, проектантите и др.
14.Съгласува Линейният календарен график за обекта и следи за стриктното му спазване в хода на строителството . Изяснява на подизпълнителите техническите задачи, времето и сроковете за изпълнение на съответните видове СМР.
15.Изготвя заявка за материали на база ЛКГ за основните доставчици.
16.Изготвя седмична заявка и я предава в определен с изрична Заповед на Управителя срок на Гл.Инженер , както и заявка за необходимите парични средства.
17.Ежедневно води документация съгласно доставените материали, инвентари, инструменти и лека механизация .
18. Води или следи за стриктното водене от упълномощено от него лице на обекта на необходимата за Системата за Управление на качеството документация.
19. Оказва съдействие на Представителя на ръководството по качеството във връзка с изпълнение на задълженията му.
20. Ежедневно води форма Образец 76 и я предава на време в офиса за обработка.
21.Изпълнява и други конкретни задачи, възложени му от Гл.Инженер и Управителя, свързани с изпълнение на длъжността.

Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора за тази длъжност.

Моля кандидатствайте на имейл: nora@imobil.bg

Заплата:

Неопределена заплата

Страна:

България

Град:

София

Степен на заетост:

Пълен работен ден

Сфера на дейност:

Строителство и архитектура

Тип:

Постоянна

Ниво:

Експертен персонал

Лице за контакт:

Нора Гешева

E-Mail:

nora@imobil.bg

Телефон:Факс:
Кандидатствай   Добави   Въпрос   Абонамент

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

рекламно поле


анкетна форма

Мислите ли, че сертификат за добър резултат от тест за интелигентност или личностен тест ще ви помогне да си намерите по-лесно работа?

резултати