Младши експерт n:

Date posted: 2020-05-22 12:03:06
стопански и/или правни науки, английски език, компютърни умения
Monthly salary: 610 - 1100 лв.

Job description

Подпомага дейността по извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по ЕФГЗ и ЕЗФРСР в съответствие с международно признатите стандарти за одит и приложимите европейски и български нормативни актове, указания на Европейската комисия, одитни наръчници и другата приложима методология на ИА СОСЕЗФ. 


Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжностите:

  1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по стопански и/или правни науки;

  2. Професионален опит: не се изисква или да имат придобит V младши ранг; 

  3. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Предпочитана специалност от професионална област: стопански и/или правни науки.

2. Добро владеене на английски език – писмено и говоримо; 

3. Компютърни умения.


Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки, заповед и др.;

5. други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуването на обявата на адрес: ИА СОСЕЗФ, гр. София,  бул. “Витоша“ № 15, ет. 5 от 10:00 до 17:00 часа.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Всички съобщения във връзка с конкурса, включително списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, ще бъдат обявявани на таблото във фоайето на ИА СОСЕЗФ, гр. София, бул. “Витоша“ № 15, ет. 5, както и на Интернет страницата на Агенцията https://www.caaf.bg/ 

Related jobs

Job detail

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!