„главен експерт“ в дирекция „Одитни дейности по Европейския фонд за морско дело и рибарство“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ n:

Date posted: 2023-05-23 09:48:38
Monthly salary: 1400 - 3200 лв. Gross

Job description

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжностите:

1.   Степен на завършено образование: висше – бакалавър;

2.   Професионален опит: 3 (три)години или да имат придобит IIІ младши ранг;

3.   Да отговарят на условията почл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1.    Предпочитана специалност от професионална област: Икономика;

2.    Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

3.    Компютърни умения;

4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

            III. Информация за длъжността:  

Подпомагане извършването на одит по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА), с цел да се удостовери:

1. Адекватността и ефективността на системите за управление и контрол на одитираните организации;

2. Точността, верността и пълнотата на годишните сметки и представените на Европейската комисия финансови отчети и декларации на одитираните организации;

3. Наличието и коректността на националния съфинансиращ елемент;

4. Съответствие на операциите с критериите на ПМДР, съфинансирана от Европейски Фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и ПМДРА, съфинансирана от Европейски Фонд за морско дело, рибарство и аква култури (ЕФМДРА),националното законодателство и сключения договор;

5. Съответствието на плащанията на бенефициентите с националното законодателство, както и с действащото законодателство на Европейския съюз от момента на неговото прилагане в Република България

6. Представя становища по прилагане на относимите нормативни актове, участва в разработването на проекти на нормативни актове и вътрешни документи на Агенцията.

IV. Минимална заплата за длъжността: 1400 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за заплатите на служителите в ИА СОСЕЗФ, както следва:

1.       Минималният и максимален размер на основната месечна заплата за ниво на основната месечна заплата за длъжността и степента на основната месечна заплата по приложение № 1, към чл.3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се определя в рамките от 780 лв. до 3200 лв., като се отчита нивото на заеманата длъжност,квалификацията и професионалният опит.

2.       Индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, и чл. 10 и 11 от Вътрешните правила за заплатите на служителите в ИА СОСЕЗФ и в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Агенцията  за 2023 г. при спазване на следните нормативни изисквания:

2.1.           Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в ИА СОСЕЗФ и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

2.2.           Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в ИА СОСЕЗФ и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

ü при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година  - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

ü при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

ü при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

V. Начинът за провеждане на конкурса:

1.    Първи етап:решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността;

2.   Втори етап: практически изпит за преценка нивото на владеене на английски език (превод на текст от български на английски; тест затворени въпроси);

3.   Трети етап: интервю.

VI. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1.   Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

2.    декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно,не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.    копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.    копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

5.    други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуването на обявата на адрес: ИА СОСЕЗФ, гр. София,  бул. “Витоша“ № 15, ет. 5 от 10:00 до 17:00 часа.

Документите може да се подават и по електронен път на имейл ia@caaf.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Всички съобщения във връзка с конкурса, включително списъците на допуснатите и не допуснати кандидати, ще бъдат обявявани на таблото във фоайето на ИА СОСЕЗФ, гр.София, бул. “Витоша“ № 15, ет. 5, както и на Интернет страницата на Агенцията https://www.caaf.bg/. Телефон за контакти: 02/943 43 83.

Related jobs

Job detail

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!