Старши експерт n:

Date posted: 2024-06-06 06:57:17
Monthly salary: 1750 - 1750 лв. Gross

Job description

На основаниечл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал. 1 от Наредбата за провежданена конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 13, ал. 1, т. 2  от Устройствения правилник на ИА СОСЕЗФ и заповед № РД-59 от 05.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИА СОСЕЗФ

 

 Изпълнителна агенция„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността „старшиекспертв отдел „Одит на интервенциите за развитие на селските райони“, дирекция „Одитнидейности по европейските земеделски фондове“.

 І. Минималнии специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане надлъжностите:

1. Степен на завършено образование: висше – бакалавър;

2. Професионално направление: област на висше образование: технически науки;

3. Професионален опит: 2 (две)години или да имат придобит IV младши ранг;

    4. Да отговаря на условията почл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

    1. Компютърни умения;

   2. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната aдминистрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

III. Информация за длъжността:  

Предоставяне на техническа експертиза и извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по ЕФГЗ и ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК, включващ дейности по проверка:

а) дали разплащателната агенция е спазвала критериите за акредитация;

б) дали процедурите на разплащателната агенция са давали възможност за разумна увереност, че разходите, начислени за сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК, са извършени при спазване на правилата на Съюза,което гарантира следнотo:

- че по отношение на видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) 2021/2115, разходите имат съответстващ отчетен краен продукт и са извършени в съответствие с приложимите системи за управление, както и че препоръките за подобрения, ако има такива, са изпълнени;

- че съответните трансакции са били законни и редовни, както и че препоръките за подобрения, ако има такива, са изпълнени;

в) докладването за изпълнението по показателите закрайния продукт и докладването за изпълнението по показателите за резултатитеса правилни;

г) дали годишните отчети по ЕФГЗ, посочени в член 33 отРегламент (ЕС) 2022/128, са в съответствие с водените от разплащателнат аагенция счетоводни книги и регистри;

д) дали декларациите за разходите и публичните интервенционни операции представляват вярно по същество, пълно и точно отражение на операциите, начислени за сметка на ЕФГЗ;

е) дали финансовите интереси на Съюза са надлежно защитени по отношение на извършените авансови плащания, получените гаранции, интервенционните складови наличности, както и сумите за събиране.

IV. Минимална заплата за длъжността: 1750 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за заплатите на служителите в ИА СОСЕЗФ, както следва:

1. Минималният и максимален размер на основната месечна заплата за ниво и степен на основната месечна заплата за длъжността, се определят по приложение № 1, към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит.

2.  Индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, и чл. 10 и 11 от Вътрешните правила за заплатите на служителите в ИА СОСЕЗФ и в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Агенцията за 2024 г. при спазване на следните нормативни изисквания:

2.1. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в ИА СОСЕЗФ и притежават определения с КДА минимален професионален опит, сеопределят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата задлъжността.

2.2. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в ИА СОСЕЗФ и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

- при професионален опит, надвишаващ минималния задлъжността с до 1 година  - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

- при професионален опит, надвишаващ минималния задлъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

- при професионален опит, надвишаващ минималния задлъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

2.3.  Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които не постъпват за първи път в съответната административна структура, се определят, както следва:

- при заемане на длъжност в същото длъжностно ниво– в рамките на достигнатата степен при предходното заемане на длъжността или по-висока степен, определена по реда на чл. 9 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, ако е по-благоприятно;

- при заемане на длъжност в по-ниско длъжностно ниво – в рамките на степен, не по-ниска от същата степен, достигната за по-високата предходно заемана длъжност;

- при заемане на длъжност в по-високо длъжностно ниво – в рамките на степен, определена по реда на чл. 17, ал. 1 от Наредба зазаплатите на служителите в държавната администрация, като се взема предвид индивидуалната основна месечна заплата на служителя при предходното правоотношение.

Основанията по 2.3. се прилага съответно и в случаите на преназначаване в същата администрация по чл. 82 от Наредбаза заплатите на служителите в държавната администрация и временно преназначаване в същата администрация по чл. 82а от ЗДСл.

Основанията по 2.3. не се прилага за служителите, които заемат предишната си длъжност по реда на § 7 отпреходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител. Индивидуалните основни месечни заплати на тези служители се определят до достигнатия размер на основните месечни заплати на служителите в същото длъжностно ниво в административната структура. В случай че така определеният размер на индивидуалната основна месечна заплата надхвърли максималния размерна достигнатата степен при предходното заемане на длъжността, на служителя се определя и по-висока степен на основната месечна заплата, чийто максимален размер е по-висок от определената му индивидуална основна месечна заплата.

V. Начинът за провеждане на конкурса:

1. Първи етап: решаване на тест за познания от професионалната област надлъжността;

2. Втори етап: практически изпит за преценка нивото на владеене на английскиезик (превод на текст от български на английски; тест затворени въпроси);

3. Трети етап: интервю.

 

VI. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  Наредбата за провеждане наконкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) – документът е достъпен и на Интернет страницата на Агенцията https://www.caaf.bg/,секция „Кариери“, раздел „Формуляри за участие“;

2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно,не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – документът е достъпен и на Интернет страницата на Агенцията https://www.caaf.bg/, секция„Кариери“, раздел „Формуляри за участие“;

3. копия отдокументи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломатана кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

5. други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в 14-дневен срокот публикуването на обявата на адрес: ИА СОСЕЗФ, гр. София,  бул. “Витоша“ № 15, ет. 5 от 10:00 до 17:00 часа.

Документите може да се подават и по електронен път на имейл ia@caaf.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Всички съобщения във връзка с конкурса, включително списъцитена допуснатите и недопуснати кандидати, ще бъдат обявявани на таблото във фоайето на ИА СОСЕЗФ, гр. София,бул. “Витоша“ № 15, ет. 5, както и на Интернет страницата на Агенцията https://www.caaf.bg/. Телефон за контакти: 02/943 43 83.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:             /п/     

                                                                                                                                                                                                                                                                                  /ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ/

Related jobs

Job detail

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!