Privacy Policy for users registered at JobSpace.bg as Employers


Дата на актуализация: 09.03.2020

Раздел I

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ОБХВАТ


Джоб Спейс ООД като администратор на лични данни и като собственик на сайта JobSpace.bg („JobSpace.bg" или „САЙТА", НИЕ, НАС) се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.


С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни в JobSpace.bg, като физически лица, представители на работодателите и като физически лица,  които използват САЙТА като Работодатели, за какви цели ги обработваме, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД).


Настоящата политика е част от цялостна система от вътрешни документи, технически и организационни мерки, които Джоб Спейс прилага с цел да гарантира спазване на правата на физическите лица, свързани с техните лични данни.


Молим Ви, да отделите малко време и внимателно да прочетете политиката за защита на лични данни (ПОЛИТИКА), която JobSpace.bg прилага спрямо физическите лица, представители на Работодателя и физически лица,  които използват САЙТА като Работодатели. Тази ПОЛИТИКА е неразделна част от УСЛОВИЯТА за използване на САЙТА от Работодатели и може да бъде достъпена във всеки един момент, в долната част на началната страница на JobSpace.bg.


За да използвате услугите на JobSpace.bg, моля прочетете внимателно текста. В случай, че НЕ сте съгласни с някое от правилата, моля не използвайте сайта.


ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Администратор: Джоб Спейс ООД, като дружество собственик на сайта JobSpace.bg

ЕИК: 200369864

Адрес на управление: гр. София, жк. Дружба 2, бл. 282, вх. А


Начини за контакт по въпроси свързани сличните данни:


Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към JobSpace.bg чрез:

1) електронната форма за връзка в САЙТА 

2) на имейл info@jobspace.bg 

3) адрес за кореспонденция: бул. Розова долина 2, офис 119, гр. Казанлък 6100


Раздел II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ


„Лични данни“ са всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни.


Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.


 „Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване,организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.


Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.


Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.


Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните (физическото лице), посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.


Работодател“  е юридическо лице, което използва JobSpace.bg, за да намира служители.


Раздел III

ПРИНЦИПИ, ГРУПИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ПРИНЦИПИ НА JOBSPACE.BG СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ


JobSpace.bg обработва Вашите лични данни по следните принципи:

1. Законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин описан в настоящата Политика по защита на личните данни.

2. Личните данни се събират и обработват за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин различен, несъвместим с тези цели.

3. Данните са сведени до минимум съобразно целите, за които се обработват.

4. JobSpace.bg предприема всички разумни мерки, за да гарантира изтриване или коригиране на неточни лични данни.

5. Всички лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото за реализиране на целите.

6. JobSpace.bg гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, съответстващи на нивото на риска при обработка на данните.

7. Предприети мерки за защита на личните данни на етапа на проектиране и по подразбиране.


ГРУПИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗА КОИТО JOBSPACE.BG ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ


Във връзка с предоставяните услуги на Работодателите, Джоб Спейс ООД обработва информация относно следнитесубекти на данни:

1. Физически лица, представители на Работодателя (Представители);

2. Физически лица, регистрирани в САЙТА като Работодатели;

3. Физически лица, посочени от Работодателя като лица за контакт;

4. Физически лица, отправили запитвания, сигнали, жалби, по имейл, телефон и/или формата за контакт на JobSpace.bg.


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ JOBSPACE.BG ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ


Джоб Спейс ООД обработва Вашите лични данни на следните законови основания:

(В определени случаи обработването се извършва въз основа на повече от едно основание.)

1.       За изпълнение на договор

В случая със съгласието с Условията за използване на сайта JobSpace.bg като Работодател, Вие сключвате Споразумение за използване на Услугите на САЙТА, което има силата на ДОГОВОР.

Това са целите свързани с подпомагане на процеса по търсене и предлагане на работа,  използване на Услугите на сайта JobSpace.bg, като регистрация, създаване на Работодателска страница, публикуване на обяви, управление на кандидатури, получаване на статистически данни и анализи, комуникация с Вас и JobSpace.bg и всички дейности по предоставяне на Услугите на сайта JobSpace.bg, включително посреднически услуги. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги.

2.       Законови задължения на JobSpace.bg 

Това е информация обвързана с нормативни разпоредби, кодекси и закони, които Джоб Спейс ООД има законово задължение да спазва или информация изисквана от компетентни държавни и/или съдебни органи, за да се осъществят правомощията им. Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения; Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

3.       Легитимен интерес

Това е информация необходима за закрила интересите на Джоб Спейс ООД и на правата и законовите интереси на другите ползватели на нашите Услуги, като други потребители, представители на работодатели, за осигуряване на нормалното функциониране на JobSpace.bg, за извършване на посреднически услуги, разрешаване на спорове, обработване на жалби, предотвратяване на злонамерени действия, откриване и разрешаване на технически проблеми, осъществяване на комуникация с Вас по важни въпроси свързани с предоставяне на Услугите и сигурността на данните, подобряване на Услугите на Джоб Спейс, пазарни проучвания, реклами и анкети, провеждани, когато сте разрешили използване на данните Ви, изпращане на съобщения и известия за ползваните Услуги чрез имейли, телефонни обаждания или известия в акаунта Ви в JobSpace.bg, статистически цели, проверка на сигурността, измерване на ефективността на услугите – посещаемост, ефективност при използване на услугите.

4.       Изпълнение на задачи от обществен интерес

В случай, когато Джоб Спейс ООД изпълнява задача от обществен интерес, когато сме натоварени с това от орган, който изпълнява официални правомощия. Например, Джоб Спейс може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

5.       Изрично съгласие

Това е информация, която Джоб Спейс ООД обработва на база вашето свободно изразено съгласие. Като обработването се извършва за определена цел, обхват и период предвидени в съответното съгласие. 


Раздел IV

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО JOBSPACE.BG ОБРАБОТВА

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА JOBSPACE.BG


1. Данни предоставени от субекта на данни

А) За Представители на Работодателя - име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.

Б) Физически лица регистрирани на сайта като Работодатели - име, ЕГН, адрес (данни необходими за фактура), други данни за контакт (адрес за кореспонденция; телефон; имейл адрес);

В) Физически лица за контакт – име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.

Г) Физически лица отправили запитвания, сигнали, жалби от името на Работодателя – Име, данни за контакт (адрес за кореспонденция; телефон; имейл адрес)

Д) Други данни – JobSpace.bg може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

Някои от тези данни не са задължителни за попълване. Вие сами решавате, какви данни да въведете.  Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Услугите на JobSpace.bg и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисълана чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вие се задължавате да не съхранявате такива данни във Вашия Работодателски акаунт. В допълнение, Вие не следва да изисквате от Кандидатите по Ваши обяви да изпращат такива данни посредством Сайта. 

2. Данни от използваните услуги

Това са данни в следствие от използваните услуги на САЙТА. Информация от уеб браузъра, Вашата активност в САЙТА, като търсения на кандидати, управление на кандидати, управление на обяви.

3. Данни предоставени от други източници

Възможно е Джоб Спейс ООД да получи информация за Вас от други законни източници с цел да предоставим качествено нашите услуги. Такива източници, могат да бъдат наши партньори, както и публично достъпна информация. 


КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИКАТО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА


1. За договорна и финансова информация – във връзка със сключване на договор за предоставяне на Услуги между Вас и JobSpace.bg; създаване на фактури; информация свързана с управление на взаимоотношенията между Вас и JobSpace.bg.

2. За настройки и известия – с цел улеснение на Вашата работа при използване на Услугите на JobSpace.bg, можете да направите настройки да получавате известия (по имейл и/или чрез съобщения в акаунта). Също така за по-бързо намиране на служители JobSpace.bg предоставя възможност за изпращане и получаване на съобщения до и от търсещи работа лица, през системата на JobSpace.bg. Ваша е отговорността, каква лична информация ще изисквате и  разкривате в тази кореспонденция. Вие като Представител на Работодателя нямате право да изисквате чувствителнилични данни по смисъла на Чл. 9 и Чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3. За целите на JobSpace.bg като Обработващ лични данни – Когато JobSpace.bg предостави технологична възможност на ВАС като Представители на Работодателя (който е в ролята си на Администратор) да управлявате получените кандидатури по отворени позиции и/или да управлявате рейтинга на организацията, като изпращате покани за оценка на работодателската марка на бивши и настоящи служители на Работодателя, от свое име чрез системата на сайта. Изпращането на покани към други физически лица е единствено по Ваш избор. Предоставените от Вас имейли се обработват от JobSpace.bg единствено за изпращане на покани

JobSpace.bg в качеството си на технологична платформа, предоставяща тази функционална възможност за подобряване на работодателската марка на Работодателя и като обработващ лични данни, използва тези имейли единствено врамките на Услугата. Поради това, че изпращането на покана представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към съответното физическо лице, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) JobSpace.bg има задължението да поддържа лог на факта на изпращане на изявлението, което представлява статистическа информация за броя на изпратените покани, спрямо броя на потребители дали оценка чрез тези покани. 

Цялата информацията, която въвеждате за контактите Ви, се третира като поверителна, така както и вашата собствена лична информация.

Когато Вие изпращате покани, получателите на поканите могат да имат достъп до Вашето име, тъй като се считате за Автор на електронното изявление.

Други подобни действия могат да бъдат: достъпът до акаунта и промени в него, заявяване на услуги, публикуване и редактиране на обяви и др. Действия, свързани с достъп до данни (кандидатури), изтриване, експорт и др.

4. За целите на сигурността, техническата поддръжка, развитието и др. - За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми; За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия; Логове в случаи, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

5. Бисквити. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение тук.

6. Автоматизирана обработка

Като Представители на Работодателя и с цел да сме по-ефективни, за да си намерите по-бързо служители, JobSpace.bg използва информация от Вашите последни търсения в профили на търсещи работа и Ви промотира подходящи анонимни кандидати, с критерии близки на последно търсените от Вас.

Внимание: Тази автоматизирана обработка служи единствено, за да Ви спестяваме време да достигнете до правилния служител, с цел САЙТА да е по-ефективен при намиране на работа. В хода на тази автоматизация, JobSpace.bg не взима решения единствено на база автоматизирана обработка, а осигурява  техническата възможност за връзка между ВАС (като Представител на Работодателя) и търсещия работа. 


Раздел V

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


1. JobSpace.bg не предоставя лични данни на трети лица, по никакъв друг начин извън настоящата Политика по защита на личните данни, условията за използване на САЙТА и предвидените в закона случаи. Ако се наложи предоставяне на лични данни извън посочените тук, JobSpace.bg се задължава да поиска изрично Вашето съгласие.

Данните в акаунта на Работодателя, като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за Работодателя и за негови Представители, като това какви данни са достъпни зависи от нивото на достъп (ролята) на съответния Представител, определен от Работодателя.

2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: (1) при изрично ваше съгласие; (2) когато това е предвидено със закон или се изисква по договор, по който Вие сте страна; (3) ако бъдат поискани от компетентен държавен и/или съдебен орган; (4) когато се налага да се защитят законовите интереси на JobSpace.bg и/или други потребители на САЙТА; (5) при смяна на собственост, в случай на сливания, придобивания, но в тези случаи Вие ще бъдете информирани предварително.

3. Партньори на JobSpace.bg

С цел подобряване на услугите на JobSpace.bg и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата, без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Webmaster tools, GoogleMaps

За някои от услугите си, както и с цел повишаване на сигурността, Ние използваме външни партньори, които имат достъп до данни или обработват вместо нас, но въз основа на нашите инструкции, с поставено изискване за подходящо ниво на сигурност на обработваните данни.

За някои Услиги JobSpace.bg използва доставчици на услуги при обработването на лични данни, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в САЙТА, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

- Google (с Google Analytics):https://privacy.google.com

- Facebook (share button ) :https://www.facebook.com/privacy/

- LinkedIn (share button): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

- Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

- Twitter (share button): https://twitter.com/en/privacy

- Viber (с Viber share button) :https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/

4. Трети страни

Сървърите на JobSpace.bg са разположени в България и Джоб Спейс не предоставя лични данни в други държави. Имайте предвид, че JobSpace.bg е сайт достъпен и от страни извън Европейския съюз. Информацията, която предоставяте в публичната част на сайта, може да бъде видяна и от потребители от трети страни. Раздел VI

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


Джоб Спейс ООД спазва принципа за съхраняване на минимум данни за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на нашите Услуги.

1. За регистрация

При закриване на Работодателския акаунт по Ваше желание или от JobSpace.bg при неизползване на акаунта повече от 5 години.

Поради това, че сте Работодател и сте страна по договор използвайки Услугите на JobSpace.bg са възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумнието за ползване на Услугите ни, както и заради финансова информация, Ние пазим информация удостоверяваща регистрацията до 5 (пет) година след прекратяване на акаунта.

2. Фактури и друга финансова информация (вкл. данни за Работодател и Представители на Работодател)

За периода на поддържане на акаунта в Сайта и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията. А ако Работодателят има неизплатени задължения към Джоб СпейсООД до 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

3. Информация за последно влизане в акаунта

Съдържа информация за IP адрес, дата и час. Срокът за съхранение на тази информация е до закриване на акаунта.

4. Информация за движението на рейтинга

JobSpace.bg пази статистическа информация за това как се е движил рейтинга на Вашата организация за период от една година назад от последното Ви влизане в акаунта.

5. Информация за изпратени покани за оценка

JobSpace.bg пази статистическа информация за брой изпратени покани за оценка на рейтинга на Организацията от Вашия акаунт, колко от поканите са успешни и са завършили с оценка за Вашата Организация. Като посредник на Вашите електронни изявления съгласно Чл. 6 от ЗЕДЕУУ, JobSpace.bg е задължен да пази лог на факта за изпратените от Вас покани за повишаване на рейтинга на организацията, за срок от 1 (една) година, което представлява статистическа информация за броя на изпратените покани.

6. Имейли на физически лица

Предоставените от Вас имейли при изпращане на покани до физически лица, се използват единствено за искане на препоръка и повишаване на рейтинга на Вашата Организация и за никакви други цели. Предоставените от вас имейли, към които да се изпратят покани за препоръка се пазят от JobSpace.bg за срок от 1 месец. В рамките на този месец се изпраща покана и максимум до три напомняния. След този период, имейлите се изтриват автоматично от систематана САЙТА. Ако в рамките на един месец, физическото лице не оцени Вашата организация, JobSpace.bg възприема липсата на действие от негова страна, като нежелание и неговия имейл се изтрива автоматично от системата на САЙТА. JobSpace.bg не следи кой работодател на какъв имейл е изпратил покана, САЙТЪТ отчита единствено статистическа информация за брой изпратени покани.

7. Файловеи документи съхранени във Вашия акаунт

До изтриването им от Вас, и/или прекратяване на регистрацията Ви. Освен, ако на JobSpace.bg възникне задължение да запази съответното съдържание (Чл. 16 от ЗЕТ), независимо от неговото изтриване и/или прекратяване на акаунта от Вас, ако бъдем уведомени за наличие на противоправно съдържание и/или бъдем заставени от компетентен държавен орган.

8. Абонаменти

JobSpace.bg пази Вашия имейл адрес, с който сте се абонирали за получаване на известия. Срокът за запазване на вашия абонамент е за периода, за който е активен до Вашето отписване и/или прекратяване на акаунта в JobSpace.bg.

9. Последни търсения

Ние пазим информация за Вашите последни 10 търсения в профилите на търсещите работа до изключване на тази опция от Вас или до прекратяване на вашия акаунт.

10. Настройки

Всички направени от Вас настройки във Вашя акаунт се съхраняват до тяхното изтриване или промяна от Вас или до прекратяване на акаунта Ви. Всички настройки съхранявани в „бисквитки“ се съхраняват до 2 часа от последното ползване.

11. Кореспонденция, искания, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси от ВАС, те се приемат само в писмена форма чрез електронната форма на САЙТА и по имейл. Съгласно давностните срокове на българското законодателство, тази информация се съхранява за срок от 5 години.

12. „Бисквитки“

Информацията от бисквитките се съхранява за период от 2 часа от последното използване на услугата. За повече информация, можете да прочетете нашата Политика по използване на „бисквитки“.

13. Резервираност (backup)

С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 2 седмици.


Данните могат да бъдат запазвани за по-дълъг срок от описания, ако е възникнал правен спор или производство, което налага запазване на данни и тяхното предоставяне на компетентен държавен орган. Посочените срокове могат да бъдат променяни при промяна на сроковете за съхранение на информацията съгласно действащото законодателство и промяна в законови нормативни уредби.

ДЖОБ СПЕЙС ООД прекратява използването на личните данни на субекта в съответствие с първоначално заложените цели – когато обработването е във връзка с договорно правоотношение, използването се прекратява след прекратяване на договора със субекта, но данните не се изтриват преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. 

Когато обработването е на основание съгласито на субекта, ДЖОБ СПЕЙС ООД прекратява използването на личните данни след оттегляне на съгласието и данните се изтриват без ненужно забавяне след оттегляне на съгласието или до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Нормативните актове, определящи сроковете на съхранение включат,  но не се ограничават до: Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството (за съхранение и обработка на счетоводни данни), Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции), актовете, определящи задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Без да се противоречи на предходното, изтриване или анонимизираме на лични данни е невъзможно, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на постъпила жалба на субекта на данни.

Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между Работодател и негови Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.


Раздел VII

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЪГЛАСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА JOBSPACE.BG


JobSpace.bg е съобразен с всички права, които имате като физически лица, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

1. Право на информираност

С настоящата Политика по защита на личните данни, JobSpace.bg има за цел да ви информира за личните данни, които обработва САЙТА, съгласно услугите, които Ви предлага в качеството Ви на Представители на Работодателите, на какво основание и за каква цел ги обработва, за предвидения срок за обработване, кой има достъп до Вашите данни и какви са Вашите права според Регламент (ЕС) 2016/679.

Настоящата политика е достъпна по всяко време в долната лента на JobSpace.bg.

2. Право на достъп

Вие имате право да поискате информация от JobSpace.bg, дали обработваме Ваши лични данни и достъп до тях. Имате право да поискате разяснение за Вашите права при обработване на личните Ви данни.

JobSpace.bg Ви предоставя възможност за достъп до Вашите лични данни, чрез формата за вход в акаунта на Работодателя, на САЙТА.

3. Право на коригиране на личните данни

След влизане в  Работодателския акаунт в JobSpace.bg, Вие имате право да коригирате и допълвате Вашата лична информация, по всяко време, при Ваше желание. Поддържането на Вашата информация актуална и пълна ще ви бъде в полза в процеса по използване на Услугите на САЙТА.

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или упълномощен Представител на Работодателя.

4. Право на изтриване

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е на лице съществено основание и/или законово задължение.

5. Право на ограничаване на обработването

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са на лице основания за това, предвидени в него.

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:

А)  оспорва верността на данните - за периода, в който се проверява верността им; или

Б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или  

В) ДЖОБ Спейс ООД повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

Г) субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

6. Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

7. Право да НЕ сте обект единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране

В качеството ви на Представители на Работодателя, JobSpace.bg не използва Вашите лични данни, за профилиране и не взима решение единствено на база на атоматизирано обработване на информацията.

8. Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Съгласието е едно от алтернативните основания за законосъобразно обработване на лични данни, съгласно Регламента (ЕС) 2016/679. JobSpace.bg спазва изискванията на регламента съгласията да са: свободно изразени, конкретни, недвусмислени и дадени с активно действие (чрез изрично изявление).

JobSpace.bg иска и дава правото за оттегляне на следните съгласия:

А) Съгласие с условията за използване на САЙТА. Оттеглянето на това съгласие означава невъзможност за използване на САЙТА.

Б) Съгласие за получаване на имейли от абонаменти и възможност за оттегляме на това съгласие от секция „Отпиши се“ на всеки имейл.

В) Съгласие за съхранение на последни търсения и изключване на тази опция.

9. Право на възражение

Вие имате право да възразите, ако възникне основание вашите лични данни да се обработват от JobSpace.bg на базата на легитимни интереси или директен маркетинг.

Възражението може да се направи от нашата електронна форма на сайта. JobSpace.bg се задължава в рамките на едномесечен срок, да разгледа Вашето възражение и ако е основателно ще предприеме необходимите мерки. Ако установим, че съществуват убедителни законови основания за обработването им или някакви правни претенции, ще ви информираме за това. При необходимост, този срок от 1 (един) месец може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. JobSpace.bg информира субекта на данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за удължаването.

JobSpace.bg предоставя лични данни само, ако e извършена надлежна идентификация на лицето. Джоб Спейс ООД, не е задължено да отговоря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни.

10. Право на жалба до надзорния орган

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница www.cpdp.bg.
Ако считате, че обработването на личните Ви данни не е законосъобразно или нарушава приложимото законодателство, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган. 


Раздел VIII

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА


1. Вие упражнявате правата си по въпроси свързани със защитата на лични данни чрез подаването на писмено искане до JobSpace.bg чрез електронната форма на САЙТА , на посочения имейл за контакт или на адреса за кореспонденция на Джоб Спейс, подробно описани в раздел "Данни за администратора на лични данни". Писменото искане трябва да съдържа следната информация:

А) име, имейл адрес, телефон и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

Б) описание на искането;

В) подпис, дата на подаване на искането;

2. Искането се отправя лично от физическото лице и/или от упълномощен представител.

3. JobSpace.bg отговаря на искането до 1 месец от неговото подаване, но само, ако e извършена надлежна идентификация на лицето. Джоб Спейс ООД, не е задължено да отговоря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни.

4. JobSpace.bg разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от 1 (един) месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

5. JobSpace.bg информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.

6. JobSpace.bg има право да не предприеме действия по искането, ако не може да идентифицира субекта на данни или има законово основание да не удовлетвори това искане. Въпреки това JobSpace.bg уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

7. JobSpace.bg се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква не съразмерно големи усилия. 


Раздел IX

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЖОБ СПЕЙС ООД КАТО АДМИНИСТРАТОР И ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ


1. Да осигури подходящото ниво на сигурност за защита на личните Ви данни.

А) Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Б) JobSpace.bg ще използва личните Ви данни единствено за целите посочени в настоящата ПОЛИТИКА. JobSpace.bg няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.

В) Защита на данните на етапа на проектиране и по подразбиране. Джоб Спейс въвежда към момента на разработването на нови бизнес модели, бизнес процеси, продукти или информационни системи за работа, както и към момента на самото обработване, най-подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни.

2. Обработващи лични данни

А) Служителите на JobSpace.bg са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация.

Б) Партньори на Джоб Спейс ООД, с които Джоб Спейс има сключени договори за възлагане на услуги, като доставчици на следните неизчерпателно изброени услуги, свързани с:

·        информационни технологии използвани от ДжобСпейс ООД

·        дигитализиране и друг тип техническо обработване на данните

·        поддържане на информационните системи

·        хостване на услуги

В) Когато възлага обработване на лични данни, Джоб Спейс използва само обработващи лични данни, които предоставят достатъчно гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с Регламент 2016 / 679, приложимото национално законодателство и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Г) Обработващите лични данни от името на Джоб Спейс ООД не включват и не възлагат обработване на друго лице, без предварително, конкретно или общо, писмено разрешение на Джоб Спейс. В случай, че Джоб Спейс предостави  на обработващия лични данни общо писмено разрешение, обработващия се задължава да информира Джоб Спейс предварително за всякакви планирани промени за включване или замяна на лица, обработващи данни, като Джоб Спейс си запазва правото да оспори тези промени.

Д) Обработването, извършено от страна на обработващия лични данни, се урежда с договор или с друг правен акт, съгласно правото на ЕС или приложимото българско законодателство, в който се регламентират естеството и целта на обработването, срока на обработване, вида лични данни и категориите субекти на данни, както и задълженията и правата на обработващия и на Джоб Спейс, като за обработващия задължително се включват следните задължения:

·     да обработва лични данни само по документирано нареждане на Джоб Спейс, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация, освен когато обработващият е длъжен да направи това по силата на правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо обработващия лични данни, като в този случай обработващият лични данни информира Джоб Спейс за това правно изискване преди обработването, освен ако това право забранява такова информиране, с оглед важни основания от публичен интерес;

·    да гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват лични данни, във връзка с изпълнение на договора, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

·      да взема всички необходими мерки за сигурност при обрработването;

·      да спазва условията, споменати по-горе, за включване на друг обработващ лични данни;

·   да подпомага Джоб Спейс чрез подходящи технически и организационни мерки, като взима предвид естеството на обработването, което му е възложено и доколкото е възможно, при изпълнение на задълженията на Джоб Спейс да отговаря на отправени към него искания, свързани с упражняване на нормативно предвидените права на субектите на данни;

·     да подпомага Джоб Спейс при изпълнение на задълженията, съгласно членове 32-36 от Регламент 2016 / 679, като отчита естеството на обработване, което му е възложено и информацията, до която му е осъществен достъп;

·    да заличава или връща на Джоб Спейс по негов избор всички лични данни след приключване на услугите по обработване, които са му възложени и да заличава / унищожава съществуващите копия, освен ако правото на ЕС или правото на държава членка не изисква от него тяхното съхранение;

·      да осигури достъп на Джоб Спейс до цялата информация, необходима за доказване изпълнението на задълженията, определени в настоящия член и да позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на Джоб Спейс или друг одитор, оправомощен от него.

·     незабавно да уведомява Джоб Спейс, ако според него дадено нареждане нарушава Регламент 2016 / 679 или други разпоредби на ЕС или на националното законодателство относно защитата на личните данни.

Е) Когато обработващ лични данни, на  когото е възложено обработването на лични данни от името на Джоб Спейс, чрез договор или друг правен акт, включва друг обработващ лични данни, за извършването на специфични дейности по обработване, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на личните данни, като задълженията предвдени в договора или акта, между Джоб Спейс и обработващия лични данни. Другият обработващ лични данни се задължава да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването, което той извършва, да отговаря на нормативните изисквания. При всички случаи, първоначалния обработващ данни, носи пълна отговорност пред ДжобСпейс за изпълнението на задълженията на другия обработващ лични данни, на когото той е възложил извършването на специфични дейности по обработване.

Ж) Обработващите лични данни от името на Джоб Спейс, носят по презумпция солидарна отговорност за свързаните с това обработване процеси.

3. Джоб Спейс се задължава да Ви уведоми и да поиска Вашето съгласие, ако възникне необходимост Вашите лични данни да бъдат обработвани за други цели.

4. Джоб Спейс се задължава да Ви уведоми в срок не по-голям от 1 месец, при получаване на данните от трети лица, които не са собственици на данните. Като уведомлението съдържа:

А) Данни, които идентифицират Джоб Спейс ООД;

Б) Координати за връзка с дружеството;

В) Източникът на личните данни;

Г) Категориите лични данни, които притежава;

Д) Целите и правното основание за обработване на лични данни, когато това е приложимо;

Е) Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни;

Ж) Информация относно правата Ви като субект на данни;

З) Срокът, за който се съхраняват данните.

Тази информация не е задължителна, когато:

А) субектът на данните вече разполага с информацията;

Б) предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;

В) личните данни не идват от субекта на данните, но получаването или разкриването им е изрично разрешено от правото на ЕС или българското законодателство и в което се предвиждат подходящи мерки за защита на легитимните интереси на субекта на данните.

5. Джоб Спейс се задължава да уведоми КЗЛД и/или Вас, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за нарушение на сигурността, което може да породи висок риск за Вашите лични данни и нарушаване на неприкосновеността на личния ви живот.


Раздел X

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА


За осигуряване на адекватна защита на данните ДЖОБ Спейс ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, насоките и указанията на Работната група по чл. 29, както и на КЗЛД.

1. Джоб Спейс и обработващите лични данни от негово име прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на нивото на сигурност, съобразено с рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица.

2. Джоб Спейс и обработващите лични данни от негово име предприемат действия, които да гарантират, че всяко физическо лице, действащо под ръководството на Джоб Спейс или на обработващия лични данни, от негово име, което има достъп до лични данни, обработва тези данни, само по указание на Джоб Спейс, освен ако от това лице се изисква да прави това по силата на правото на ЕС или правото на държава членка.

3. В случай на нарушение на сигурността на лични данни Джоб Спейс прилага утвърдена процедура за действие при нарушение на сигурността на лични данни и за уведомление за нарушение.

4. Обработващият лични данни от името на Джоб Спейс уведомява Джоб Спейс, без ненужно забавяне, след като узнае за нарушаване на сигурността на лични данни.

5. Всички лица обработващи лични данни в Джоб Спейс ООД са внимателно подбрани и преминали инструктаж за работа с лични данни. Със същите са сключени споразумения за конфиденциалност и декларации за неразпространение на информацията.

6. Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. 

7. Ние сме извършили оценка на въздействието върху защитата на данните и сме предвидили защитата на данните на етапа на проектирането на услугите и процесите на дружеството, както и периодична оценка на риска с цел непрекъснато подобряване на Политиките за сигурност на информацията и личните данни.

 


Раздел XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Джоб Спейс ООД може да прави промени във връзка с политиката за защита на личните данни.  Ако тези промени са съществени, те ще бъдат публикувани в настоящата ПОЛИТИКА и НИЕ ще Ви уведомим за тях, за да Ви предоставим възможност, в 14 дневен срок, да прегледате промените преди да влязат в сила. В случай, че не сте съгласни с въведените промени, Джоб Спейс ООД, няма да бъде в състояние да Ви предоставя своите Услуги и няма да можете да използвате САЙТА (JobSpace.bg). В този случай имате възможност да закриете своя акаунт. 

Ако продължите да използвате услугите, след изтичане на 14 дневния срок, от уведомлението за промените, ще означава че вие ги приемате.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!