Terms of use at JobSpace.bg by Job Seekers

/Дата на aктуализация: 9 Март 2020 година/


С този документ се уреждат правата и задълженията (УСЛОВИЯТА) за използване на уеб сайта JobSpace.bg (САЙТ) от физически лица (субекти на данни) в качеството им на търсещи работа. Този документ представлява обвързващо споразумение (СПОРАЗУМЕНИЕ) и има силата на ДОГОВОР сключен между потребителите, физически лица (ВИЕ, ВАС) и Джоб Спейс ООД (организация,чийто  собственост е сайта за работа JobSpace.bg, НИЕ, НАС). 

Условията за използване на сайта, представляват електронен документ по смисъла на Чл.3 отЗЕДЕУУ. В тази връзка с използването на JobSpace.bg ВИЕ приемате Условията на САЙТА и с Вашите действия ще Ви считаме за автор на електронно изявление (по смисъла на Чл. 4 от ЗЕДЕУУ), с което сключвате ДОГОВОР, който ще се счита за подписан с обикновен електронен подпис, съгласно Чл. 13, ал. 1, с уговорката, че той има силата на саморъчен подпис, във връзка с Чл. 13, ал. 4 от Закона заелектронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

Това СПОРАЗУМЕНИЕ, ще се счита за прието от Вас всеки път, когато използвате JobSpace.bg. Използването на JobSpace.bg, с или без регистрация, е израз на съгласие от Ваша страна с УСЛОВИЯТА за използване на САЙТА, Политиката по защита на лични данни (ПОЛИТИКА) и политиката за „Бисквитки“ (COOKIES), които са неразделна частот това СПОРАЗУМЕНИЕ. 

Моля, внимателно прочетете тези  УСЛОВИЯ. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте  JobSpace.bg.


 I. ДЕФИНИЦИИ


Електронен документ  по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. е всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис.

Писмената форма на електронния документ се смята за спазена, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление, съгласно Чл.3, ал. 2 от ЗЕДЕУУ.

Електронно изявление е словесно или не словестно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията, съгласно Чл. 2, ал. 1 и ал.2 от ЗЕДЕУУ.

Електронен подпис по смисъла на Чл. 3, ал. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярът на електронния подпис използва, за да се подписва;

Титуляр на електронен подпис по смисъла на Чл. 3, ал. 9 от Регламент (ЕС) №910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. означава физическо лице, което създава електронен подпис.


II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ


Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се сключва между:


1. JobSpace.bg по смисъла на тези общи УСЛОВИЯ е уеб сайт собственост на Джоб Спейс ООД (НИЕ, НАС, САЙТА), с адрес на управление: гр.София, район Искър, жк Дружба 2, бл.282, ЕИК 200369864. 

Уеб сайтът JobSpace.bg осигурява безплатни услуги и информация на физическите лица, свързана с търсене и намиране на работа, като: търсене и кандидатстване по обяви, информиране за подходящи позиции за работа, създаване на профил и съхранение на автобиографии и файлове, възможност за връзка с желани работодатели с помощта на вътрешна система за съобщения, получаване на известия и анализи за пазара на труда и др. 

Във връзка със своята дейност и Услугите, които предоставя на физическите лица (субекти на данни), Джоб Спейс ООД е Администратор на лични данни с удостоверение № 0052484 и обработва лични данни съгласно разписана политика за защита на личните данни (ПОЛИТИКА), която е неразделна част от тези общи УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА от физически лица.

Джоб Спейс ООД е дружество регистрирано в Агенцията по заетостта за извършване на посредническа дейност по намиране на работа  с лиценз № 2707/17.01.2019 за Република България и 2708/17.01.2019 за други държави, с неограничен срок на валидност. В тази връзка Джоб Спейс ООД е обработващ лични данни за целите на Работодателите, които търсят служители.


2. ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – Физическо лице (Потребител, Търсещработа, Вие, Вас) е всяко дееспособно лице, субект на данни, което използва  услугите на САЙТА с или без регистрация.


III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА JOBSPACE.BG ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА


1. РЕГИСТРАЦИЯ: 


1.1 Използванена САЙТА без регистрация

Вие се съгласявате, че ако използвате САЙТА без регистрация, съгласието с тези УСЛОВИЯ се изразява със самото започване на използването на САЙТА.

1.2 Регистрация през JobSpace.bg

Със своята заявка за регистрация, и/или с абонирането Ви за бюлетин, Вие извършвате електронно изявление, с което се съгласявате с условията по това СПОРАЗУМЕНИЕ и с политиката за защита на личните данни (ПОЛИТИКАТА) на JobSpace.bg, която е неразделна част от това СПОРАЗУМЕНИЕ.  Чрез своето електронно изявление, Вие сключвате ДОГОВОР с НАС, при тези УСЛОВИЯ и сте длъжни да ги спазвате.

1.3 Регистрация презсоциални мрежи

JobSpace.bg предоставя възможност за регистрация и вход в САЙТА, през социални мрежи като Facebook, Google +, LinkedIn (Сайтове за социални мрежи). Ако използвате Сайтове за социални мрежи за достъп до JobSpace.bg, Вие се съгласявате с Условията за използване на JobSpace.bg и давате своето съгласие да съхраняваме и обработваме Вашия имейл адрес станал достъпен от Вашата регистрация чрез Сайтовете за социални мрежи. Моля имайте предвид, че взаимоотношенията Ви със Сайтовете за социални мрежи се уреждат със самите социални мрежи. Вие имате възможност да управлявате настройките за поверителност в тези сайтове и JobSpace.bg отхвърля всяка отговорност за лична информация, която ни е станала достъпна поради липса на управление или нарушение на настройките за поверителност в социалните мрежи, които използвате за вход в JobSpace.bg. 

1.4 Запомняне на потребителски вход 

Вие се задължавате да не използвате опцията на браузъра си за запазване на потребителския ви вход за JobSpace.bg, ако до този компютър имат достъп и други лица, тъй като тези лица могат да достъпят Вашия акаунт в JobSpace.bg и да компрометират Вашите лични данни. Напълно Ваша е отговорността за опазване на неприкосновеността на Вашия акаунт и лични данни. JobSpace.bg не поема отговорност, ако вследствие на Ваша непредпазливост, друго лице достъпи Вашия акаунт.

1.5 Регистрация на лица под 18 години

За да използвате JobSpace.bg, Вие гарантирате, че имате навършени 18 години и сте дееспособно физическо лице, което:

А) Е способно да разбере смисъла на общите Условия на САЙТА и да сключи обвързващо Споразумение с Джоб Спейс ООД.

Б) Извършва регистрацията лично, като не се допуска регистрация от името на други лица, притежатели на данните.

Вие декларирате, че Ви е известно, че за въведени неверни данни и обстоятелства, може да бъдете подведени под наказателна отговорност съгласно Чл. 314 от Наказателния кодекс.

1.6 Във връзка с регистрацията, вие се съгласявате да  имате само един профил в JobSpace.bg, който е с Вашето реално име. 

Вие нямате право да създавате акаунт с фалшива самоличност, да създавате потребителски акаунт за друго лице или използвате акаунта на трето лице.

1.7 Във връзка със своята регистрация и използването на услугите на САЙТА, Вие сте задължен да предоставяте истинна, точна, обновена и пълна информация за себе си, съобразно регистрационния формуляр и да я поддържате и навреме обновявате регистрационните данни, за да бъдат истинни, точни,обновени и пълни. 

При наличие на неточни и неверни данни, Вие сте в нарушение с тези общи Условия и нямате право да използвате САЙТА.

1.8 Във връзка със своята регистрация, Вие гарантирате,  че НЕ сте бил ограничаван и/или блокиран потребител от друга, предишна регистрацияна JobSpace.bg.

1.9 Вие сте отговорни за информацията и дейностите извършениот вашия акаунт. 

Затова е необходимо да използвате силна парола и да пазите Вашето потребителско име и парола за достъп до Вашия акаунт, както и да отговаряте за всички действия извършени чрез Вашия акаунт. В случай на неправомерен достъп, или вероятност за такъв, Вие сте длъжни да уведомите JobSpace.bg, за да предприеме нужните мерки за намаляване на риска за неприкосновеност на личния живот на Вас и на други субекти на данни.

1.10 С цел да бъдем максимално полезни за Вас и във връзка спредоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и JobSpace.bg, чрез изпращане на служебни имейли, администраторски съобщения и/или известия във Вашия акаунт. 

Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от JobSpace.bg в електронна форма. Вие приемате, че електронните изявления между Вас и JobSpace.bg, ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съгласно Чл. 3, ал. 10 от Регламент на (ЕС) № 910/2014 със силата на саморъчен подпис. 

1.11 JobSpace.bg предвижда възможност за абониране за бюлетин за получаване на имейли с   подходящи обяви, отговарящи на Вашия опит и  полезна информация обвързана с пазара на труда, включително директен маркетинг. 

Вие декларирате, че ви е известно, че получаването на имейли от абонаменти е на база ваше допълнително съгласие, което винаги можете да оттеглите, когато пожелаете. Моля, прегледайте настройките в акаунта си, за да контролирате съобщенията и имейлите, които получавате от нас, както и честотата на тяхното получаване. 

1.12 Вие декларирате, че ви е известно и че се съгласявате, на основание легитимните интереси на Джоб Спейс ООД като лицензиран от Агенцията по заетостта, Посредник позаетостта, да ви информира (чрез съобщения в акаунта, по имейл или друг начин за контакт) за подходящи отворени позиции на други работодатели, които нямат обяви на САЙТА. 

Вие се съгласявате, че тъй като това е дейност пряко обвързана с целите на вашата регистрация в JobSpace.bg, а именно да си намерите работа, допълнително съгласие за уведомленията не е необходима.

1.13 Във връзка със своята регистрация и използването на сайта, Вие се съгласявате JobSpace. bg автоматично да промотира обяви, работодатели и съдържание във вашия акаунт, подходящи за вашия опит и интереси, с цел да Ви улесним и да не пропуснете подходящи за Вас работни места. 

Тъй като това е дейност пряко обвързана с целите на вашата регистрация в JobSpace.bg, а именно да си намерите работа, допълнително съгласие за показване на съдържание, от което се интересувате не е необходимо.

1.14 Във връзка със своята регистрация и използването на сайта, като наши клиенти, Вие се съгласявате JobSpace.bg да ви изпраща маркетингови текстове или имейли синформация за свои продукти или услуги, с цел запознаване и подобряване на качеството на Услугите на Джоб Спейс.

1.15 За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти и услуги, ние използваме външни програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата, без това да Ви идентифицира като физическо лице. 

В случай, че не сте съгласни трети страни да имат достъп до ваши данни, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.


2. ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНИ 


2.1 Функционалностите на JobSpace.bg позволяват Вие като физическо лице, да изпращате, по електронен път, покани за регистрация,както и да споделяте обяви и съдържание, до свои познати и приятели. Тези Ваши действия, ще се считат за електронни изявления, подписани с обикновен електронен подпис съгласно Чл. 3, ал. 10 от Регламент на (ЕС) № 910/2014 със силата на саморъчен подпис. 

Вие декларирате, че изпращането на покани и споделянето на съдържание е по Ваш собствен избор с предварително съгласие на адресатите на поканите.

2.2 При изпращане на покани към други физически лица, Вие се считате за Автор (титуляр) на електронно изявление, съгласно Чл. 4 от ЗЕДЕУУ, а JobSpace.bg се счита за Посредник при електронното изявление, съгласно Чл. 6 от ЗЕДЕУУ. 

В тази връзка Вие се съгласявате JobSpace.bg да изпраща поканите (електронните изявления) от Ваше име, през системата на САЙТА.

2.3 JobSpace.bg се задължава да съхранява, предоставените от Вас имейли с нужните технически средства, необходими за да осигури достатъчно ниво на сигурност, както и да изпраща напомняния за поканата.  


3. СЪОБЩЕНИЯ


3.1 Вие декларирате, че Ви е известно, че ако разрешите профила ви да се търси, функционалностите на JobSpace.bg  позволяват да изпращате и получавате съобщения до и от работодателите, през Вашия акаунт. Профилът, който е достъпен за работодателя е анонимен по подразбиране.

Ако при размяната на съобщения разкриете свои лични данни, това е на база на Ваш собствен риск. Джоб Спейс ООД не поема отговорност, ако в следствие на Ваша кореспонденция, работодателят Ви идентифицира като личност. 

3.2 Като автор на електронни съобщения и/или ако разрешите профила Ви да се търси, Вие се съгласявате, JobSpace.bg в качеството си на посредник на тези електронни изявления, да съхранява и обработва вашите лични съобщения от и към Работодателите, с цел да Ви подпомогне за по-лесна връзка с работодател и по-бързо намиране на работа.

3.3 Във връзкасъс своята кореспонденция с работодатели, Вие се задължавате да не споделяте чувствителни лични данни (съгласно Чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016 /679), да не изпращате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен,обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неморален характер или друг тип информация, която може да доведе до неприкосновеност на личния Ви живот.

3.4 Вие се задължавате, при изпращане на съобщения, да спазвате всички приложими закони, включително, без ограничение, законите за поверителност, законите за интелектуалната собственост, законите срещу спам и регулаторните изисквания.

3.5 Вие се задължавате да използвайте Услугите на JobSpace.bg по професионален начин. Нямате право да копирате, използвате и/или разкривате информация, получена вследствие на услугите на JobSpace.bg или от трети лица, без разрешение от JobSpace.bg или от собственика на информацията.

3.6 Вие се задължавате да не оповестявате информация, която нямате право да разкривате (например на трети лица и/или организации), без съгласието на собственика на информацията.

3.7 Вие се съгласявате, JobSpace.bg да Ви изпраща известия и/или съобщения във Вашия акаунт, които сметне, че ще ви бъдат полезни за правилното използване на САЙТА и/или за вашето професионално развитие, включително спонсорирано съдържание.


4. СЪЗДАВАНЕ НАПРОФИЛ, СЪХРАНЯВАНЕ НА АВТОБИОГРАФИИ, ПРИКАЧАНЕ НА ФАЙЛОВЕ 


4.1 JobSpace.bg Ви дава възможност да създадете свой профил на търсещ работа в Сайта, да експортирате своя профил в различни темплейти на CV (автобиография) и да ги съхранявате в различни формати (.pdf, png, html), да прикачате файлове като дипломи, сертификати, да прикачате видео резюме и др. Те се съхраняват във вашия профил в JobSpace.bg и се управляват само и единствено от Вас. В тази връзка Вие се съгласявате, че JobSpace.bg може да съхранява, обработва и използва всяка информация и лични данни, които предоставяте съгласно политиката за защитана лични данни (ПОЛИТИКАТА) на Джоб Спейс ООД.

4.2 Вие декларирате, че Ви е известно, че Работодателите нямат достъп до вашите документи и файлове, освен ако:

А. Вие сте разрешили профила Ви да се „търси“ по определени критерии, като използвани технологии, индустрия, град, години опит и т.н. 

Внимание: В тази връзка, е важно да знаете, че можете да контролирате анонимността на профила си пред работодателите. JobSpace.bg не предоставя лични данни или контактна информация на организациите, при търсене и разглеждане на Вашия профил, тъй като вашият достъпен профил е анонимен по подразбиране. Работодателите могат да разглеждат вашия опит, образование и квалификации и да се свържат с Вас единствено чрез системата за съобщения на JobSpace.bg, без да могат да ви идентифицират. 

Б. Вие самостоятелно  сте кандидатствали по обява на съответния работодател. Тогава документите, с които сте кандидатствали по обявата, се съхраняват автоматично в акаунта на Работодателя, така както сте ги изпратили и той има пълен достъп до предоставените от Вас данни.

JobSpace.bg е просто платформа, чрез която Вие и Работодателите осъществявате контакт помежду си. JobSpace.bg не се намесва в сключването на договори или друг тип взаимоотношения между Вас и Работодателя, когато самостоятелно кандидатствате по обява. 

В тази връзка Вие декларирате, че сте напълно наясно с процеса и че личните данни, които правите достъпни до Работодателите се основават изцяло на Ваш собствен риск.  

4.3 Вие декларирате, че с Вашия изричен избор да включите опцията профила ви да се „търси“, Вие се съгласявате:

A.     Вашия анонимен профил да е достъпен до работодателите;

B.     JobSpace.bg да промотира, като препоръчан, вашия анонимен профил, към акаунти на подходящи работодатели;

C.     Да получавате съобщения, през системата на JobSpace.bg, от Работодатели, които се интересуват от вашия досегашен опит и квалификация;

D.     JobSpace.bg да съхранява и обработва Вашите съобщения с Работодателите.

4.4 Информацията, която съхранявате в своя акаунт в JobSpace.bg и която използвате за кандидатстване, трябва да е съобразена спрямо нуждите за Вашето кандидатстване. Вие се задължавате да следвате принципите на пропорционалност (съотносимост) на информацията и да не предоставяте повече данни, отколкото се изискват при кандидатстване за работа. Вие декларирате, че няма да предоставяте чувствителни лични данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или филосовски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични, биометрични данни или данни за здравословното състояние или сексуалната ориентация, съгласно Чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679.

4.5 Джоб СпейсООД не поема отговорност, ако възникнат предпоставки за нарушаване на неприкосновеността на личния Ви живот в следствие на самостоятелно разкриване на  чувствителни данни пред работодателя.

4.6 Вие се задължавате, информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица и / или организации посредством JobSpace.bg да не съдържа:

A.      Информация НЕ свързана с кандидатстване за работа, например рекламно съдържание;

B.      Съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неморален характер;

C.      Информация, която разкрива защитена от закона тайна;

D.      Информация, която би накърнила достойноството и доброто име на трето лице;

E.      Съдържание, което може да наруши правата и законните интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др. 

В случай на нарушение на това задължение, Джоб Спейс ООД има основание да ви подведе под отговорност, в следствие на установените вреди.


5. КАНДИДАТСТВАНЕПО ОБЯВИ


5.1 Когато кандидатствате по обяви за работа, прикачената от Вас автобиография през САЙТА, става достъпна за работодателите, както и всички други прикачени документи придрожаващи Вашата кандидатура заедно с всички Ваши лични данни. Ако кандидатствате по обява с външен линк за кандидатстване, Вие прикачате своите документи на външен сайт, за който JobSpace.bg не отговаря и няма достъп. 

В тази връзка JobSpace.bg не носи отговорност каква информация споделяте в документите, с които кандидатствате и за законовото основание за съхраняване и обработване на Вашите лични данни от съответния работодател.

5.2 JobSpace.bg e платформа за публикуване на обяви за работа, по които Вие можете да кандидатствате. Нашият ангажимент е само да осъществим техническа възможност, вашата кандидатура да пристигне в акаунта на работодателя, по чийто обява сте кандидатствали самостоятелно. От тук нататък комуникацията между Вас и работодателят, провеждането на интервюта и сключването на договори е по Ваш собствен риск и отговорност. JobSpace.bg не е страна по тези взаимоотношения и ако имате съмнения за некоректност от страна на работодателя и/или неговите действия не са в съответствие със закона, е необходимо да ни сигнализирате или уведомите компетентните държавни органи. 


6. СЪДЪРЖАНИЕ


6.1 Използването на JobSpace.bg  не ви дава право да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание за комерсиални цели, съдържание, което не ви принадлежи и/или е под закрила на авторското право, представлява търговска тайна или което е собственост на JobSpace.bg, без изрично разрешение на собственика на съдържанието.

6.2 Използването на JobSpace.bg  не ви дава право да разпространявате информация, която нарушава права върху интелектуална собственост или права свързани със защита на личните данни на други лица.

6.3 Вие имате право да използвате съдържанието на САЙТА  само за некомерсиални цели. Всяка употреба извън този смисъл, публикуване на текст или част от текст на друго място, без знанието на ДЖОБ СПЕЙС ООД, изграждане на бази данни с комерсиална цел, както и всяка друга форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

6.4 Вие нямате право да разпространявате информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други лица. Вие декларирате, че няма да използвате материали с порнографско съдържание, няма да подбуждате към извършване на престъпления и дискриминация, както и няма да разпространявате информация съдържаща вируси или какъвто и да е зловреден софтуер.

6.5 Вие се задължавате да не смущавате и/или правите опити за смущение във връзка с нормалната работа на техническите или софтуерните приложения на JobSpace.bg. В противен случай, Джоб Спейс ООД има право да потърси отговорност от Вас пред компетентните органи.

6.6 Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в своя акаунт в САЙТА и то не противоречи на закона или на настоящите Условия. В случай, че това не е така Джоб Спейс ООД има право да потърси отговорност по законово установения ред.

6.7 JobSpace.bg съдържа връзки към уеб сайтове на трети страни. Тези връзки се предоставят единствено като удобство за Вас. JobSpace.bg не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Ако решите да осъществите достъп до свързани уеб сайтове на трети страни, Вие правите това на свой собствен риск.

6.8 Вие се съгласявате, че публикуваните контакти на организациите, могат да бъдат използвани само и единствено във връзка с процеса по кандидатстване и намиране на работа, за никакви други цели включително, но не само с цел маркетинг и реклама.

6.9 Вие се съгласявате JobSpace.bg да Ви препоръчва съдържание на база вашето поведение на САЙТА.  Ако не сте съгласни с такъв тип профилиране, моля не използвайте сайта.

6.10 Вие декларирате, че давате съгласието си, информацията, която предоставяте, при нужда да бъде използвана за статистически цели, по начин по който тази информация не позволява Вашата идентификация.

6.11 Услугите ни позволяват показване на съдържание, което не е създадено от JobSpace.bg. Отговорността за това съдържание се носи изцяло от субекта, който го предоставя.

6.12 Джоб Спейс ООД, чрез своите служители и администратори на сайта JobSpace.bg има право да преглежда съдържанието, което е предоставено и ако не отговаря на законовите изисквания и/или на политиката и правилата на работа на САЙТА, има правото да ги премахне и/или да откажем да го публикува (покаже на САЙТА).


7. АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА И ПРОФИЛИРАНЕ


7.1 С цел да бъдем максимално полезни, Вие се съгласявате, JobSpace.bg да използва въведената от Вас информация обвързана с Вашия досегашен опит и желанието Ви за бъдещо кариерно развитие и да Ви предлага в специална секция в акаунта, отворени позиции за работа и подходящи работодатели, които могат да ви бъдат полезни за професионалното Ви развитие. Например, Ние използваме въведената от Вас информация за опита ви до момента и желаната позиция за професионално развитие, за да ви препоръчваме подходящи обяви, с позиции близки до желаната от Вас. По-този начин ви спестяваме време за търсене в обявите. Поддържането на точния и актуален потребителски профил ни помага да направим тези препоръки по-точни и актуални. 

Същевременно, ако сте избрали профила Ви да се „търси“, JobSpace.bg може да промотира вашия анонимен по подразбиране профил, като подходящ за дадена позиция на работодател, с цел работодателят да достигне до Вас по по-бърз начин и да пожелае контакт през системата за съобщения на JobSpace.bg.

Внимание: Тази автоматизирана обработка служи единствено, за да ви спестяваме време да достигнете до правилния Работодател и обява, с цел САЙТА да е по-ефективен при намиране на работа. Освен това, вие не сте обект единтсвено на автоматизирана обработка, ВИЕ самостоятелно, можете да търсите обяви и работодатели и да кандидатствате за тях.

7.2 Вие декларирате, че Ви е известно, че за да получавате обяви по имейл, трябва да дадете допълнително своето съгласие като се абонирате за обяви.


8. НАСТРОЙКИ НА АКАУНТА И ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ В JOBSPACE.BG


8.1 За по-бързо и успешно намиране на работа, част от информацията във Вашият профил може да бъде търсена и разглеждана от работодателите. Това би било възможно, само и единствено по Ваше желание, ако включите опцията за „търсене“ на вашия профил. Достъпна е информация за опита до момента с право за скриване на името на последния работодател, образование и придобита квалификация и различни технически и организационни умения, които биха ви представили в добра светлина пред работодателите, но без да ви идентифицират лично.

Вие декларирате, че сте наясно, че ако изберете опцията Вашия профил да се „търси“, Вашия профил ще бъде достъпен за разглеждане от работодателите и те ще могат да се свързват с Вас, чрез системата за съобщения на JobSpace.bg.

Внимание: JobSpace.bg не предоставя лични данни и координати за връзка на работодателите или на трети страни, без ваше изрично съгласие.

8.2 Вие декларирате, че сте наясно и сте съгласни, че ако изберете профила Ви да се „търси“, JobSpace.bg може да го промотира в акаунтите на работодатели като подходящ за някои техни обяви. Това е с цел повишаване на качеството на Услугите и по-кратки срокове за намиране на работа. Вие имате възможност да заявите през вашия акаунт по какви критерии и пред какви Работодатели да бъде промотиран Вашия профил, като самостотелно определяте предпочитаните организации (индустрия, големина, локация) и желано кариерно развитие, включващо: желана позиция, индустрия, локация и др. Джоб Спейс ООД спазва принципите на поверителност на профилите, а профилирането се осъществява на база критерии самостоятелно зададени от ВАС.


9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО


9.1 Това Споразумение между Вас и Джоб Спейс ООД се прекратява със закриване на Вашия акаунт в JobSpace.bg. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:

А) По всяко време, по Ваше желание, от собствения Ви акаунт на сайта. Вие се съгласявате, JobSpace.bg да пази част от вашата информация, като дейности и логове в системата на JobSpace.bg, след прекратяване на акаунта, с цел разрешаване на възможни спорове.

Б) От Джоб Спейс ООД при дълъг период на неизползване на вашия акаунт, при съмнения за НЕ спазване на Условията по това споразумение и/или в други случаи, по преценка на Джоб Спейс ООД, предизвикани от некоректно поведение и/или противоречащи на закона действия.

9.2 Вашият акаунт може да бъде блокиран, в следните случаи:

А) При нарушаване на Условията потова Споразумение;

Б) При постъпване на искане от компетентен държавен орган;

В) Със заявка за деактивиране (временно спиране на обработваните от Нас лични данни) на вашия акаунт, от Ваша страна. Това може да се заяви през вашия акаунт в JobSpace.bg, при наличие на основателна причина за това. Джоб Спейс ООД може да откаже да деактивира вашия акаунт, ако има законови основания и/или докаже, че нямате основателна причина да искате това.

9.3 При прекратяване на това Споразумение, личните данни от вашия акаунт се изтриват. Но във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016 /679 и вътрешната политика на Джоб Спейс по унищожаване на личните данни, Вие декларирате, че сте запознати, че част от информацията се запазва. Ние водим регистри на унищожените данни. Тези регистри включват:

А. Информация за сключването на това Споразумение, с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на Споразумението за ползване на Услугите.

Б. Поддържане на базова информация за кандидатствания към работодатели, вследствие на вашето електронно изявление, съгласно ЗЕДЕУУ, според което е необходимо да поддържаме лог на факта, че самостоятелно сте кандидатствали. 

В. Поддържане на информация идентифицираща Вашето съгласие профилът ви да се търси и промотира. Информацията съдържа логове на факта за съгласие или отмяна на съгласие.

Г. Поддържане на информация идентифизираща вашето допълнително съгласие да получавате електронни съобщения с новини и полезни съвети на JobSpace.bg, включително рекламни съобщения (нюзлетър). Информацията съдържа логове на факта за вписване и отписване от бюлетин.

Д. Поддържане на информация от Вашите абонаменти за обяви. Информацията съдържа логове на факта за съгласие и отмянана съгласие.

Е. Поддържане на статистическа информация за брой изпратени покани и брой регистрирали се потребители.

Ж. Поддържане на информация за взаимоотношенията между Вас и служителите на JobSpace.bg

9.4 Вие декларирате, че сте запознати, че запазените данни могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данните до окончателно приключванена възникналия спор или производство пред всички инстанции.

9.5 Джоб Спейс ООД не отговаря за пропуснати ползи и/или претърпени вреди вследствие на невъзможност за използване на Услугите на JobSpace.bg след прекратяване на това Споразумение съгласно точка 9.1.

9.6 JobSpace.bg си запазва правото, след прекратяване предоставянето на Услугите, да съхранява информация  със статистически цели. Тази информация, няма да съдържа лични данни, идентифициращи конкретно физическо лице.


10. ДРУГИ УСЛОВИЯ


10.1 JobSpace.bg има право да добавя или променя Услуги, без предварително предупреждение.

10.2 Настоящите Условия в това Споразумение, могат да бъдат променяни от Джоб Спейс ООД, във връзка с промени в Услугите на JobSpace.bg и/или други законодателни промени. Ако тези промени са съществени, те ще бъдат публикувани в настоящото Споразумение и Джоб Спейс ООД ще ви уведоми за тях, за да ви предостави възможност в 14 дневен срок да прегледате промените преди да влязат в сила.

10.3 Предимство от настоящите и новите условия, ще имат новите.

10.4 В случай, че НЕ сте съгласни с промени нанесени в това Споразумение съгласно т. 10.2, Джоб Спейс ООД, няма да бъде в състояние да Ви предоставя своите Услуги и няма да можете да използвате САЙТА (JobSpace.bg). В този случай имате възможност да закриете своя акаунт и да прекратите това Споразумение по всяко време. Ако продължите да използвате услугите на JobSpace.bg в 14 дневен срок след уведомлението за промените, ще означава че Вие ги приемате.

10.5 В случай, че някоя от клаузите по настоящото Споразумение се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителностна други клаузи.

10.6 JobSpace.bg не гарантира, че сайтът ще бъде винаги онлайн и без да дава технически грешки.

10.7 JobSpace.bg не отговаря за вреди или пропуснати ползи вследствие от ползване или невъзможност за ползване на САЙТА или Улугите и/или изтриване или блокиране на вашия акаунт, вследствие на не спазване на настоящите Условия.

10.8 Вие се съгласявате да не търсите отговорност от ДжобСпейс ООД за незаконно или обидно поведение на други потребители на САЙТА.

10.9 Във всички случаи Джоб Спейс ООД не носи отговорност за никакви загуби и щети, които не са логично предвидими.

10.10 За неуредени въпроси се прилага Българското законодателство на Република България.

10.11 При спор за наличие на двусмислия, под внимание се взима задължително текста на Споразумението на български език. Всички други преводи са само за улеснение.

10.12 При установени злоупотреби и нанесени щети на JobSpace.bg, от потребител на сайта,  Ние имаме право да потърсим отговорност по съдебен ред, съгласно българското законодателство.

JobSpace.bg automatically matching employers and job seekers to help them find and contact each other directly, faster and easier than ever! Our Goals are to help job seekers find the job they dream! To help employers attract top talents faster! To help both sides to make better decisions based on real data for the Job Market!